MEB, öğretmenlerin erken emekliliğini değerlendirecek

MEB, öÄŸretmenlerin erken emekliliÄŸini deÄŸerlendirecek

< a href="http://ww965.smartadserver.com/call/pubjumpi/53399/387047/23201/S/[timestamp]/?" target="_blank">< img src="http://ww965.smartadserver.com/call/pubi/53399/387047/23201/S/[timestamp]/?" border="0" alt="" />24 Kasım öncesi öğretmenler, erken emeklilik, meslek güçlüğü zammı, becayiş gibi taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti.

24 Kasım öncesi öÄŸretmenler, erken emeklilik, meslek güçlüÄŸü zammı, becayiÅŸ gibi taleplerini Milli EÄŸitim Bakanlığı'na iletti.

Bugün, geleceÄŸimizin ÅŸekillenmesinde mühim bir rol oynanan öÄŸretmenlerin günü… YoÄŸun bir tempoyla, kimi zaman çok zor ÅŸartlar altında çalışmak mecburiyetinde kalan eÄŸitimciler, 24 Kasım ÖÄŸretmenler Günü öncesi taleplerini Milli EÄŸitim Bakanlığı'na iletti. Yüz binlerce öÄŸretmeni ilgilendiren talepler listesinde dikkat çekici talepler yer aldı. Milli EÄŸitim Bakanlığı temsilcileri ile yetkili sendika EÄŸitim Bir Sen yöneticilerini buluÅŸturan "Kurum Ä°dari Kurulu-KÄ°K" toplantılarının sonuncusunda, daha önce üzerinde mutabakata varılan baÅŸlıklar da deÄŸerlendirildi. Bakanlığın üzerinde çalışacağı talepler özetle ÅŸöyle sıralandı..

- Bazı meslek gruplarında olduÄŸu gibi öÄŸretmenlere meslek güçlüÄŸü zammı verilmeli.

- Özendirici tedbirler alınarak öÄŸretmenlerin istemeleri halinde erken emeklilikleri saÄŸlanmalı.

- Ergonomik ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bilgisayar verilmeli.

- Ä°llerin veya yerleÅŸim yerlerinin imkanları dikkate alınarak "ilave özel hizmet tazminatı" ya da "ek tazminat" verilmesi yönünde düzenleme yapılmalı.

- EÄŸitim kurumlarında görevli yönetici ve öÄŸretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi saÄŸlanmalı.

- ÖÄŸretmenlere il dışı isteÄŸe baÄŸlı olarak karşılıklı yer deÄŸiÅŸtirme (becayiÅŸ) hakkı verilmeli.

- ÖÄŸretmenliÄŸe ilk defa atanacaklarda 40 yaÅŸ ÅŸartı deÄŸiÅŸtirilmeli.

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

KPSS 2014 Lise ve önlisans giriş yerleri açıklandı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2014 Yılı ortaöÄŸretim (lise) ve önlisans giriÅŸ yerleri açıklandıKPSS 2014 Lise ve önlisans giriÅŸ yerleri açıklandı!

 

KPSS'ye girecek memur adaylarının uzun bekleyiÅŸleri nihayet sonuç verdi. ÖSYM KPSS Önlisans ve ortaöÄŸretim sınav giriÅŸ yerlerini ve KPSS sınav giriÅŸ belgelerini sayfasında yayınladı.

 

KPSS GÄ°RÄ°Åž BELGESÄ° SORGULAMAK Ä°ÇÄ°N TIKLAYINIZ

2014 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) OrtaöÄŸretim/Ön Lisans:Sınava GiriÅŸ Belgelerinin Edinilmesi

27 Eylül 2014 tarihinde Cumartesi sabah ön lisans düzeyinde,28 Eylül 2014 tarihinde Pazar sabah ortaöÄŸretim düzeyinde yapılacak olan 2014 Kamu Personel Seçme Sınavına (2014-KPSS OrtaöÄŸretim/Ön Lisans) baÅŸvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atanma iÅŸlemleri tamamlanmıştır.

Adaylara Sınava GiriÅŸ Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösterenSınava GiriÅŸ Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday ÅŸifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trÄ°nternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceÄŸi merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoÄŸrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoÄŸrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoÄŸraflarının görünür olmasına özen göstermelidir. Adaylar Ä°nternet'ten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediÄŸi bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, iÅŸaret vb. bulunmamalıdır. Sınava GiriÅŸ Belgesi'ni (fotoÄŸraf görünür bir ÅŸekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav gününden önce adayların sınava girecekleri binayı, adres bilgisini teyit etmek, ulaşımını ve ulaşım süresini öÄŸrenmek amacıyla gidip görmeleri yararlarına olacaktır. Adayların sınavdan en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava GiriÅŸ Belgesinden baÅŸka fotoÄŸraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaÅŸlar ile askeri öÄŸrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli deÄŸildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoÄŸraflı resmi belge, Türk vatandaÅŸlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diÄŸer tüm belgeler sınava giriÅŸ için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soÄŸuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini saÄŸlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluÅŸturmayacak güncel bir fotoÄŸraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soÄŸuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını saÄŸlayacak güncel bir fotoÄŸraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiÅŸ olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiÅŸ pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoÄŸrafından adayın kimliÄŸini belirlemede güçlük çektiÄŸi takdirde, adayı sınava almayabileceÄŸi veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceÄŸi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak;sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soÄŸuk damga veya güncel bir fotoÄŸrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uÄŸramamaları, maÄŸduriyet yaÅŸamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAÅžKANLIÄžI

 

Ä°ÅžTE KONU DAÄžILIMLARI

Toplam soru : 120

Genel Yetenek (60 soru) : Matematik+Türkçe

Matematik (30 soru)

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerine yönelik sorulardan oluÅŸacaktır.(Muhakeme)

Türkçe(30 soru)

Sözel akıl yürütme ve dilbilgisi,yazım kuralları ölçmeye yönelik sorulardan oluÅŸacaktır.(muhakeme)

Her iki sınavda da mantık sorularına ağırlık verilecektir.

Genel Kültür (60 soru)Tarih+CoÄŸrafya+VatandaÅŸlık+Güncel Konular

CoÄŸrafya (18 soru)

Türkiyenin ekonomik özellikleri 13 soru

Türkiyenin fiziki özellikleri 7 soru

Türkiyenin beÅŸeri özellikleri 5 soru

Tarih (27 soru

Selçuklu devleti ve öncesi Türk Devleti 3 soru

İnkılap tatihi 12 soru

Osmanlı devleti 9 soru

ÇaÄŸdaÅŸ Türk ve Dünya Tarihi 3

Vatandaşlık Bilgisi (9 soru)

Ä°dare hukuku 3 soru

Anayasa hukuku 3 soru

Hukukun temel kavramkarı ve medeni hukuk 3 soru

Güncel Konular (6 soru)

KPSS'YE KÄ°MLER BAÅžVURABÄ°LÄ°R?

KPSS'YÄ°, KAMU PERSONELÄ° SEÇME SINAVI adı ile hayatımıza ortak olan sınav sistemi diye adlandırabiliriz basit olarak. Kamu kurumlarında göre alacak personel adaylarına uygulanan bu sınav kendi içinde çeÅŸitlilik göstermektedir. ÖRN: KPSS-A KPSS-BKPSS, genel yetenek, genel kültür, istatistik, kamu yönetimi, Anayasa gibi kollardan oluÅŸur. Elbette KPSS'de bu kolların hepsinden sorumlu deÄŸilsiniz ÅŸöyle ki; baÅŸvuracağınız alan adına yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri eÄŸitim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu sınava baÅŸvurusunu yapabilir.

KPSS A-B VE C GRUBU KADROLAR: KPSS A grubu kadrolar mesleÄŸinizle ilgili yönlendirmede karşınıza çıkmaktadır. Meslek dışında ilk kez bir kamu kuruluÅŸuna baÅŸvurmak isteyen adaylar B ve C kadrosuna göre sınıflandırılmaktadır.

KPSS A GRUBU KADRO; Bakanlıklar,baÅŸbakanlık,genel müdürlük düzeyindeki alanlardan oluÅŸur. Bu sınav sonucunda kurumların kendine özel uyguladığı sınavlara ek olarak adaylar tabi tutulur. KPSS A grubu kadrolar üniversite mezunları için geçerlidir diyebiliriz.EÄŸer bir kamu kuruluÅŸunda çalışmak istiyorsanız Kamu personeli seçme sınavına muhakkak girmelisiniz daha sonra az önce belirttiÄŸim gibi kurumların kendine has sınavlarına tabii tutulacaksınız.

KPSS B VE C GRUBU KADROLAR: KPSS A grubu dışında kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadrolanacaktır. Bu kadro için ÅŸartlar daha farklıdır; askerlik,sicil kaydı,saÄŸlık,suç durumu vs… Belirli bir taban puanı yoktur. Genel dereceye göre ve kurumların alımına göre baÅŸarı durumu belirlenir. ÖrneÄŸin geçtiÄŸimiz dönemlerde 78 ile yapılan atama bu dönem 69 ile belirlenebilir,bu genel baÅŸarı durumuna baÄŸlıdır.

KPSS, Genel yetenek, genel kültür, eÄŸitim bilimleri ve KPSS A grubu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Örnekleyecek olursak mühendis olmak isteyen bir arkadaşımızın genel kültür ve genel yetenek testlerini cevaplamasını onun için yeterlidir. Fakat öÄŸretmen adayı bir arkadaşımızın ek olarak eÄŸitim bilimleri testini cevaplaması ÅŸarttır.

Yurt dışındaki yükseköÄŸretim kurumlarından alınmış diplomaların  denklik iÅŸlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen "Yurtdışı YükseköÄŸretim  Diplomaları Denklik YönetmeliÄŸi" ile YükseköÄŸretim Genel Kurulu'nun 1 Nisan 2013  tarihli kararı uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliÄŸinin kabul  edilebilmesi için YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlığına ÖÄŸretmenlik Meslek Bilgisi  alanında baÅŸvuran adaylardan, YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlığınca haklarında  sınava girme kararı alınanların, KPSS EÄŸitim Bilimleri Sınavı'na girme  zorunluluÄŸu bulunuyor. Bu durumdaki adayların da KPSS'ye, kılavuzdaki kurallara  uygun olarak baÅŸvurması gerekiyor.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl; ancak öÄŸretmen  adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu  süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir  sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek. 14 Mayıs 2014 tarihinden sonra  lisans düzeyinden mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS'ye girmeyip KPSS'ye  ortaöÄŸretim veya önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B grubu  lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS ortaöÄŸretim veya önlisans sınav sonuçları  sona erecek; takip eden KPSS A grubu sınavına girmeleri KPSS ortaöÄŸretim veya  önlisans sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

Çalışan kadına 6 yıl erken emeklilik

 Torba Yasa çalışan kadınlar için de “erken emeklilik” için önemli düzenlemeler içeriyor. Çocuk sahibi olan çalışan kadınlardan, emeklilik için gereken yaÅŸ ve sigortalılık süresi koÅŸullarını saÄŸlamış olup, prim günü eksiÄŸi olanlar, doÄŸum borçlanması yoluylÇalışan kadına 6 yıl erken emeklilikTorba yasa tasarısı üç kesime erken emeklilik müjdesi verirken iki kesimde bu konuda beklenti içine girerek gelecek müjdeli haberi bekliyor. Erken emeklilik; çalışan anneler, BaÄŸ-Kur borcu olanlar ve yeraltı iÅŸçileri yararlanabilecek. Yasada erken emeklilik ile ilgili önemli düzenlemeler var. Torba Yasa birçok kesimle birlikte emeklileri de sevindirdi. Emeklinin destek primi faizleri silinecek, ana para yapılandırılacak. Milyonlarca çalışan kadın ve madenci ise erken emekli olacak.

Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüÄŸe giren Torba Yasa 20 milyondan fazla insanın hayatını kolaylaÅŸtıracak. Bunların arasında emekliler de var. Yasa, çalışan emeklilerden veya kendi iÅŸini yapan BaÄŸ- Kur emeklilerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile ilgili borçları da yapılandırma kapsamına aldı. Böylece milyonlarca emekliyi zora düÅŸüren bu borçların da faizleri ve gecikme cezaları silinerek ana para yeniden yapılandırılıp taksite bölünecek. Emekliler eÄŸer bir iÅŸyerinde çalışıyorlarsa SGDP kesintisi iÅŸveren tarafından ödeniyor. Ama emekli kendine ait bir iÅŸyeri açarsa bu kez yüzde 15 oranındaki kesinti emeklinin maaşından yapılıyor. Emeklilerin birçoÄŸu bu faaliyetlerini bildirmediÄŸi için kurum geriye doÄŸru borç çıkartıyor. Bu borçları biriken milyonlarca emekli ÅŸimdi nefes alacak. ÇoÄŸu küçük esnaf olan bu emekliler borçlarını 18 taksitte ve iki ayda bir ödemelerle 36 aylık vadeyle ödeyerek kurtulabilecek.

ERKEN EMEKLÄ°LÄ°K GELDÄ°

Yasa ayrıca yaÅŸlı vatandaÅŸları ve engellileri de sevindirecek. Özellikle 65 yaÅŸ üstü yaÅŸlılık maaşı alanlara çeÅŸitli sebeplerden dolayı fazla yapılan ödemeler geri alınmayacak. Engelli maaşı alanlara yapılan yersiz ödemelerin de geri alınmasından vazgeçiliyor. Yasa ayrıca çalışan annelere, borçlu BaÄŸ-Kur'lulara, madencilere ve gurbetçilere de erken emeklilik imkanı getiriyor. Torba yasa ile SSK'lılara tanınan doÄŸum borçlanması hakkı geniÅŸletildi. Artık BaÄŸ-Kur'lu ve memur kadınlar da doÄŸum borçlanması yapabilecek. DoÄŸum borçlanması yapılabilecek çocuk sayısı da 2'den 3'e çıkarılıyor. Böylece çalışan anneler emeklilik için 6 yıl kazanabilecek. Çok sayıda BaÄŸ-Kur'lu yapılandırma düzenlemesi sayesinde emekli olabilecek. Borcunu yapılandıran BaÄŸ-Kur'lular, bu ÅŸekilde günleri tamamlanıyorsa emeklilik iÅŸlemlerini baÅŸlatacak. Yaklaşık 1.3 milyon BaÄŸ-Kur'luya borçlarını yapılandırma fırsatı veren yasayla, son 5 yılında iÅŸçi olarak çalışanlara iÅŸçi statüsünde emeklilik yolu açılıyor.

YAÅž ÅžARTI Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°

Madenciler için 55 olan emeklilik yaşı da 50'ye iniyor. Bakanlıklardan gelen son haberlere göre; yıpranma hakkı da düÅŸünüldüÄŸünde yeraltında çalışan bir madencinin emeklilik yaşı 43'e kadar inebilecek. Mavi Kartlı olarak adlandırılan gurbetçilere de SGK'ya davasız borçlanma hakkı getirildi. Mavi Kartlı gurbetçiler, dava açmadan yurt dışındaki süreleri borçlanabilecek.

 

 

 

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

2014 Öğretmen atamaları (Atamalar) Nabi Avcı son açıklama

Milli EÄŸitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öÄŸretmen ataması branÅŸlarını açıkladı.Temmuz 2014 ÖÄŸretmen atamaları belli oldu. Milli EÄŸitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öÄŸretmen atamasını tarihini verdi. Nabi Avcı Temmuz 2014 ayında 40 bin öÄŸretmen ataması yapılacağını söyledi. Ä°ÅŸte Nabi Avcı açıklamaları.

 

Milli EÄŸitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öÄŸretmen ataması branÅŸlarını açıkladı.Temmuz 2014 ÖÄŸretmen atamaları belli oldu. Milli EÄŸitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öÄŸretmen atamasını tarihini verdi. Nabi Avcı Temmuz 2014 ayında 40 bin öÄŸretmen ataması yapılacağını söyledi. Ä°ÅŸte Nabi Avcı açıklamaları.

Milli EÄŸitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öÄŸretmen atamasını tarihini verdi. Nabi Avcı Temmuz 2014 ayında 40 bin öÄŸretmen ataması yapılacağını söyledi. Ä°ÅŸte Nabi Avcı açıklamaları. 2014 yılı temmuz ayında kaç öÄŸretmenin atanacağı merak edilmekte. Milli EÄŸitim Bakanı Nabi Avcı, temmuz ayında yapılacak olan öÄŸretmen atamaları ile ilgili olarak sayıyı verdi. Buna göre temmuz ayında 40 bin öÄŸretmenin atanması bekleniyor. Temmuz atamaları: Nabi Avcı, “Biz göreve geldiÄŸimizde 425 bin öÄŸretmen vardı. Åžu anda ise 812 bin öÄŸretmenimiz var. Temmuz ayı içerisinde ise 40 bin öÄŸretmen daha alacağız. Hızla eksiklerimizi gidereceÄŸiz.” Dershane konusu: milli egitim bakanı nabi avcı“Uzun yıllardır konuÅŸulan ve velilerimizi maddi anlamda zorlayan, çocuklarımızı gününü gecesini birbirine karıştıran bu dershane külfetinden kurtaracağız. Dershaneleri özel okula dönüÅŸtürüyoruz. Milli EÄŸitim’in okulları yetersiz, çocukların takviyeye ihtiyacı var. O yüzden dershaneye gönderiyoruz. EÄŸer gerçekten sizin milli eÄŸitimin okullarından daha iyi eÄŸitim verme kabiliyetiniz varsa, buyurun okul açın diyoruz. Okul açın, biz size arsa tahsis edelim, bina tahsis edelim, kredi kolaylığı verelim. Buralarda çalışan eÄŸitmenleri Milli EÄŸitim Bakanlığı’nda görevlendirelim”

ÅžUBAT ATAMASI – ÖÄŸretmen Atama Sonuçları ve Minimum Taban Puanları-2602-3

2014 Yılı Åžubat Dönemi ÖÄŸretmen Ataması Sonucu OluÅŸan Minimum Puanla Åžubat ataması Milli eÄŸitim bakanlığı tarafından açıklandı. Sınıf öÄŸretmenliÄŸi 82.7166 ,Türkçe 71.800 puan ile kapandı

06.02.2014 Tarihli Ä°lk Atamaya Ä°liÅŸkin Alan Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELÄ°K KODU ALAN ADI MÄ°NÄ°MUMPUAN ATANAN SAYI BAÅžVURUSAYISI
1 7028 Adalet 78,12569 2 48
2 7028 Adalet     1
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 67,27899 2 22
1 2246 Almanca 68,43822 167 1.135
1 7092 Arapça 50,36644 78 80
1 4933 Bahçecilik 67,1359 1 4
1 2265 Beden EÄŸitimi 65,59133 382 2.213
1 1119 BiliÅŸim Teknolojileri 77,15407 330 1.949
1 1123 Biyoloji 76,82028 149 1.661
2 1123 Biyoloji     1
1 1963 Büro Yönetimi 73,79982 6 28
2 1963 Büro Yönetimi     1
1 1207 CoÄŸrafya 73,12633 209 1.306
2 1207 CoÄŸrafya     1
1 4927 Çince 66,7606 1 8
1 4936 Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi 60,53147 24 158
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 78,19946 6 26
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50,24322 72 101
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.     1
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 69,37381 4 87
1 7036 El San.Tek./Nakış 68,80693 1 62
1 7037 Elektrik-ElektronikTek./Elektrik 78,03142 109 470
1 7038 Elektrik-ElektronikTek./Elektronik 81,50799 49 279
1 7039 Endüstriyel OtomasyonTeknolojileri 77,65088 9 50
1 1371 Felsefe 81,31465 174 1.627
1 1386 Fen Bilimleri/Fen veTeknoloji 72,19159 595 4.385
1 1390 Fizik 77,60951 99 1.428
1 1417 Fransızca 76,41661 9 237
1 4951 Gazetecilik 74,86566 1 35
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 79,17134 4 44
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 83,95454 1 25
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 76,9435 2 23
1 7044 Gıda Teknolojisi 59,94357 6 18
2 7044 Gıda Teknolojisi     2
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 79,76113 29 561
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı ÖÄŸretmenliÄŸi 53,73628 7 9
1 1925 Görsel Sanatlar/Resim 68,64221 160 1.361
1 7046 Grafik ve FotoÄŸraf/FotoÄŸraf 54,09926 1 3
1 7045 Grafik ve FotoÄŸraf/Grafik 65,00328 14 139
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 58,26921 9 20
1 4958 Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri 70,08725 14 92
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 69,63558 27 128
1 7099 Hayvan YetiÅŸtiriciliÄŸi 57,09176 1 1
1 1230 Ä°.H.L. Meslek Dersleri 51,96118 19 24
1 1715 Ä°lköÄŸretim Matematik ÖÄŸr. 62,71293 749 1.528
1 1524 Ä°ngilizce 66,93993 997 4.657
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 82,43013 4 139
1 4899 Ä°spanyolca 55,90602 1 3
1 2651 Ä°ÅŸitme Engelliler Sınıfı ÖÄŸretmenliÄŸi 77,44824 9 110
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 76,84118 99 1.183
1 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 74,16651 9 104
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 57,53233 4 17
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 53,88404 1 3
1 7056 Makine Tek./Makine Model 55,19856 1 3
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 80,84923 1 26
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 80,53859 24 187
1 1700 Matbaa 76,42284 3 44
1 2353 Matematik 75,35562 413 3.214
2 2353 Matematik     1
1 4972 Metal Teknolojisi 79,20506 29 303
1 7095 Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı 76,93992 29 193
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 80,64708 29 215
1 4976 Muhasebe ve Finansman 79,93453 1 54
1 1822 Müzik 54,91652 223 573
1 4439 Okul Öncesi ÖÄŸrt 67,72183 400 4.656
1 1860 ÖÄŸretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 80,5843 64 671
1 4978 Pazarlama ve Perakende 65,14592 14 35
2 4978 Pazarlama ve Perakende     26
1 4979 Plastik Teknolojisi 84,03977 1 33
1 2838 Radyo-Televizyon 79,87628 4 57
1 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 81,44844 1 12
1 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 79,21532 1 33
1 1894 Rehber ÖÄŸretmen 50,0578 159 177
1 4883 Rusça 70,53148 4 40
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 69,61734 19 72
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 72,56397 39 323
1 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 71,93506 9 52
2 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 90,42039 2 68
1 1959 Sanat Tarihi 79,85101 2 74
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 68,26747 1 27
1 7075 Sanat ve Tasarım/Ä°ç Mekan Dekorasyon 76,95507 1 22
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 68,84712 1 41
1 2403 Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi 82,7166 1.047 6.304
1 2510 Sosyal Bilgiler 75,61577 527 4.469
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 54,46727 2 2
1 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 57,81919 1 1
1 2036 Tarih 78,14325 201 2.514
2 2036 Tarih     1
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 55,36222 99 191
2 4900 Teknoloji ve Tasarım     126
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 84,68602 1 22
1 7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 79,01119 1 20
1 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 85,21599 1 11
1 7082 Tekstil Tek/Tekstil Ä°plik 77,42152 1 17
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve Ä°klimlendirme 72,45986 49 238
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 74,05155 501 4.198
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı     3
1 2143 Türkçe 71,80452 673 3.801
1 4992 Yiyecek Ä°çecek  Hizmetleri 67,40805 1 20
2 4992 Yiyecek Ä°çecek  Hizmetleri     1
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı ÖÄŸretmenliÄŸi 54,49594 149 264
      TOPLAM 9.375 61.033

ÖÄŸretmenlik baÅŸvurusu dün itibariyle sona erdi ve sonuçlar 06.02.2014 tarihi itibariyle açıklanacak. Ä°lk atamaların neredeyse tamamı 5. Bölge illerine atanacak, çok az kısmı ise yine zorunlu hizmet bölgelerine atanacaklar. Aslında olması gereken de budur. Adil ve sistemli bir yer deÄŸiÅŸtirmede herkesin aÅŸamalı olarak her bölgede çalışması doÄŸru olandır. Zaman zaman çıkan hizmet bölgesi afları bu anlamda çalışma barışını bozmuÅŸtur. Böyle bir af çıkarılmamalıdır. ATAMA SONUÇLARI Ä°ÇÄ°N TIKLAYINIZ

Image 192813_meb_538693627.jpgÄ°lk atanan öÄŸretmenlerden istenecek belgeler için tıklayın

subat-ogretmen-atama

2014 MEB Åžubat ÖÄŸretmen atama sonuçlarıaçıklandı (TC Kimlik no ile sorgula). 2014 Yılı Åžubat Dönemi ÖÄŸretmenlik atama sonuçları sorgulama -ÖÄŸretmen atama sonuçları öÄŸren. 2014 Yılı Åžubat Dönemi ÖÄŸretmenlik Ä°çin BaÅŸvuru ve Atama baÅŸvurusu indir -ÖÄŸretmen ataması kontenjanları açıklandı. Merakla beklenen 10 bin öÄŸretmen atama baÅŸvuruları açıklandı. ÖÄŸretmen atama baÅŸvuru ÅŸartları, ÖÄŸretmen atamaları baÅŸvuru kılavuzu ve ÖÄŸretmen atama baÅŸvuru duyurusu buradan indirebilirsiniz.

2014 MEB Åžubat ÖÄŸretmen atama sonuçları açıklandı (TC Kimlik no ile sorgula). 2014 Yılı Åžubat Dönemi ÖÄŸretmenlik atama sonuçları sorgulama ÖÄŸretmen atama sonuçları öÄŸren. 2014 Yılı Åžubat Dönemi ÖÄŸretmenlik Ä°çin BaÅŸvuru ve Atama baÅŸvurusu indir -ÖÄŸretmen ataması kontenjanları açıklandı.

MEB 2014 Åžubat ÖÄŸretmen atama sonuçları açıklandı (TC Kimlik no ile sorgula) TIKLAYINIZ

Merakla beklenen 10 bin öÄŸretmen atama baÅŸvuruları açıklandı. ÖÄŸretmen atama baÅŸvuru ÅŸartları,
ÖÄŸretmen atamaları baÅŸvuru kılavuzu ve ÖÄŸretmen atama baÅŸvuru duyurusu buradan indirebilirsiniz.

2014 Yılı Åžubat Dönemi ÖÄŸretmenlik Ä°çin BaÅŸvuru ve Atama Duyurusu indirmek için tıklayınız

Bakanlığın internet sitesinde yer alan kılavuza göre, bakanlığa baÄŸlı eÄŸitim kurumlarının öÄŸretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında, 105 alanda 10 bin öÄŸretmen ataması yapılacak.

ÖÄŸretmenliÄŸe baÅŸvuru ve atama iÅŸlemleri elektronik ortamda gerçekleÅŸtirilecek. Bu kapsamda elektronik baÅŸvuru sayfası “Ä°lk Atama”, “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” ve “Milli Sporcuların Atanması” ÅŸeklinde ayrı ayrı düzenlendi.

Adaylar durumlarına uygun atama çeÅŸidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik BaÅŸvuru Formu’nu kullanarak baÅŸvurularını yapacak. Türkçe, ilköÄŸretim matematik, fen ilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coÄŸrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlakbilgisi yabancı dil (Almanca, Fransızca, Ä°ngilizce) alanlarına baÅŸvuruda bulunacak adaylar atanacağı alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla baÅŸvurabilecek.

Bu alanlar dışındaki diÄŸer alanlara atanacaklar ise KPSSP10 puan türünde atanacağı alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla baÅŸvurabilecek.

10.09.2012 TARÄ°HLÄ° ATAMAYA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N ALAN BAZINDA SAYISAL VERÄ°LER

ÖNCELÄ°K ALAN ADI MÄ°NÄ°MUM PUAN BAÅžVURU ATANAN

1 Adalet 76,325 22 7

2 Adalet 1

1 Aile ve Tüketici Hizmetleri 74,656 19 7

2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2

1 Almanca 86,477 279 3

1 Arapça 64,699 181 62

2 Arapça 1

1 Bahçecilik 79,002 14 4

1 Beden EÄŸitimi 67,748 5588 2160

1 BiliÅŸim Teknolojileri 87,215 2293 313

1 Biyoloji 87,734 1902 158

2 Biyoloji 9

1 Büro Yönetimi 77,34 95 20

1 CoÄŸrafya 77,44 1546 423

2 CoÄŸrafya 6

1 Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi 57,264 273 209

1 Denizcilik/Gemi ElektroniÄŸi 81,864 62 1

1 Denizcilik/Gemi Makineleri 82,309 53 4

1 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 55,864 13 13

1 Denizcilik/Su Ürünleri 71,372 16 1

2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 75,043 15 12

1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 55,003 1984 1822

1 EÄŸlence Hizmetleri 89,857 79 1

2 EÄŸlence Hizmetleri 1

1 El San.Tek./El Sanatları 81,06 344 11

1 El San.Tek./Nakış 76,646 327 13

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 81,881 428 85

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 83,651 325 78

1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 86,761 39 9

1 Felsefe 84,256 2139 154

2 Felsefe 15

1 Fen ve Teknoloji 83,408 7895 3148

1 Fizik 88,811 1586 107

2 Fizik 7

1 Fransızca 89,646 145 1

1 Gazetecilik 75,869 22 4

1 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 80,364 51 4

1 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 83,027 34 2

1 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 79,375 37 1

1 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 77,15 19 3

1 Gıda Teknolojisi 63,812 48 28

2 Gıda Teknolojisi 4

1 Giyim Üretim Teknolojisi 84,373 582 34

1 Görme Engelliler Sınıfı ÖÄŸretmenliÄŸi 53,071 55 32

1 Görsel Sanatlar/Resim 69,012 2944 679

2 Görsel Sanatlar/Resim 2

1 Grafik ve FotoÄŸraf/FotoÄŸraf 53,912 17 5

1 Grafik ve FotoÄŸraf/Grafik 64,207 317 43

1 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 56,125 84 43

1 Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,119 31 17

1 Harita-Tapu-Kadastro 59,234 1 1

1 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 81,762 1 1

1 Hayvan Sağlığı 70,21 1 1

1 Ä°.H.L. Meslek Dersleri 55,104 667 441

2 Ä°.H.L. Meslek Dersleri 78,553 5 1

1 Ä°lköÄŸretim Matematik ÖÄŸr. 81,328 5320 3674

1 Ä°ngilizce 76,273 6362 2799

1 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 38,164 4 4

1 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 82,453 212 21

1 Ä°ÅŸitme Engelliler Sınıfı ÖÄŸretmenliÄŸi 71,665 298 21

1 Kimya/Kimya Teknolojisi 87,677 1576 145

2 Kimya/Kimya Teknolojisi 5

1 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 79,638 188 9

1 Kuyumculuk Teknolojisi 67,321 24 5

1 Laboratuvar Hizmetleri 58,259 24 5

1 Makine Tek./Makine Ressamlığı 84,179 268 8

1 Makine Tek./Makine ve Kalıp 82,12 584 34

1 Matbaa 85,808 30 4

1 Matematik 88,498 5445 1021

2 Matematik 25

1 Metal Teknolojisi 81,065 819 32

1 Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı 78,931 137 39

2 Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı 1

1 Motorlu Araçlar Teknolojisi 82,546 670 25

1 Muhasebe ve Finansman 79,916 207 70

1 Müzik 51,948 2533 913

1 Okul Öncesi ÖÄŸrt 57,886 5428 4148

1 Pazarlama ve Perakende 73,232 31 22

2 Pazarlama ve Perakende 5

1 Plastik Teknolojisi 78,932 24 3

1 Radyo-Televizyon 82,551 74 10

1 Rehber ÖÄŸretmen 0 2623 2463

1 Rusça 82,964 14 1

1 Sağlık Bilgisi 40,245 49 34

1 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 70,201 12 11

2 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 78,193 2 2

1 SaÄŸlık/Çevre SaÄŸlığı 63,122 16 3

1 Sağlık/Hemşirelik 64,562 836 227

2 Sağlık/Hemşirelik 6

1 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 73,567 268 19

2 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 87,259 202 13

1 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 86,017 1 1

1 Sanat Tarihi 85,203 180 2

2 Sanat Tarihi 1

1 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 75,608 64 5

1 Sanat ve Tasarım/Ä°ç Mekan Dekorasyon 78,046 16 2

1 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 65,337 11 2

1 Seramik ve Cam Teknolojisi 75,963 19 6

1 Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi 87,422 4378 324

1 Sosyal Bilgiler 79,88 7586 2012

1 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 71,67 1 1

2 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 79,18 1 1

1 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 60,635 8 4

1 Tarım Tek./Tarım Makineleri 44,727 1 1

1 Tarih 82,327 3175 356

2 Tarih 17

1 Teknoloji ve Tasarım 31,138 676 638

2 Teknoloji ve Tasarım 1

1 Tekstil Tek./Tekstil 84,1 15 2

1 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 86,375 36 4

1 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 85,097 46 4

1 Tekstil Tek/Tekstil Ä°plik 82,474 10 2

1 Tesisat Teknolojisi ve Ä°klimlendirme 78,359 149 39

1 Türk Dili ve Edebiyatı 81,779 6892 1576

2 Türk Dili ve Edebiyatı 54

1 Türkçe 81,205 9000 4385

1 Uçak Bakımı/Uçak ElektroniÄŸi 81,033 6 1

2 Ulaştırma Hizmetleri 75,532 2 2

1 Ulaştırma Hizmetleri 59,329 1 1

1 Yiyecek Ä°çecek Hizmetleri 75,889 72 35

2 Zihin Engelliler Sınıfı ÖÄŸretmenliÄŸi 46,451 20 16

1 Zihin Engelliler Sınıfı ÖÄŸretmenliÄŸi 34,453 583 541

Toplam 99970 35914

AÇIKTAN Ä°LK, KURUM Ä°ÇÄ°, KURUMLAR ARASI Ä°LK ATAMA

10.09.2012 TARÄ°HLÄ° ATAMAYA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N ALAN BAZINDA SAYISAL VERÄ°LER

ONCELIK BRANSLAR OGRETMENLIK SURESI MEMURLUK SURESI BASVURU SAYISI ATAMA SAYISI

1 Arapça 0 1866 1 1

1 Beden EÄŸitimi 0 2272 139 32

1 BiliÅŸim Teknolojileri 0 1852 16 4

1 Biyoloji 0 4059 84 2

1 CoÄŸrafya 0 640 7 6

1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 0 2657 122 38

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 0 2965 43 1

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 0 957 2 1

1 Felsefe 0 3554 23 2

1 Fen ve Teknoloji 0 1647 184 42

1 Fizik 0 4224 72 1

1 Görsel Sanatlar/Resim 0 1140 13 9

1 Grafik ve FotoÄŸraf/Grafik 0 6091 4 1

1 Ä°.H.L. Meslek Dersleri 0 1847 12 7

1 Ä°lköÄŸretim Matematik ÖÄŸr. 0 409 18 17

1 Ä°ngilizce 0 398 4 4

1 Kimya/Kimya Teknolojisi 0 2532 56 2

1 Matematik 0 1363 122 14

1 Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı 0 2365 24 1

1 Muhasebe ve Finansman 0 2006 4 1

1 Okul Öncesi ÖÄŸrt 0 535 27 23

1 Sağlık Bilgisi 0 3807 1 1

1 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 0 5375 6 1

1 Sağlık/Hemşirelik 0 6980 70 3

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

Teknik öğretmenler için mühendislik başvuruları başlıyor ( MTS SINAVI )

ÖSYM, Mühendislik Tamamlama sınavıyla ilgili açıklama yaptı

5 Haziran 2014 tarihinde yaptığımız haberde, geçen yıl yapılan açıklamaya raÄŸmen bu yıl hala mühendislik tamamlama sınavına yönelik bir açıklama yapılmadığını belirtmiÅŸtik.

ÖSYM bu haberle ilgili açıklama yaptı ve sınav ile baÅŸvuru tarihlerini açıkladı.

Ä°ÅžTE ÖSYM'NÄ°N AÇIKLAMASI

DUYURU

(20 Haziran 2014)

Teknik ÖÄŸretmenler Ä°çin Mühendislik Tamamlama Programları GiriÅŸ Sınavı

(2014-Mühendislik Tamamlama): BaÅŸvuru Ä°ÅŸlemleri

 

3795 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereÄŸince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Teknik ÖÄŸretmenler Ä°çin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri YönetmeliÄŸi" ve bu doÄŸrultuda alınan YükseköÄŸretim Genel Kurulu kararı uyarınca, ÖSYM tarafından Teknik ÖÄŸretmenler Ä°çin Mühendislik Tamamlama Programları GiriÅŸ Sınavı (2014-Mühendislik Tamamlama) yapılacaktır.

Sınav, 19 Temmuz 2014 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınava baÅŸvurma iÅŸlemleri 23 Haziran 2014tarihinde baÅŸlayacak, 30 Haziran 2014 tarihinde sona erecektir.

Sınava baÅŸvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday BaÅŸvuru Formuna baÅŸvuru süresi içinde ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaÅŸabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda baÅŸvurma, sınav, deÄŸerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Sınava baÅŸvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAÅžKANLIÄžI

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

2014 LYS Öğretmen görevlendirmeleri belli oldu!

2014 yılı LYS 'de görev yapacak öÄŸretmenlerin listesi açıklandı. LYS öÄŸretmen görevlendirmelerinı buradan öÄŸrenebilirsiniz…

2014 LYS ÖÄŸretmen görevlendirmeleri belli oldu!

LYS NE ZAMAN?

YGS'de 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öÄŸretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek. YGS'de baÅŸarılı olan öÄŸrenciler için Lisans YerleÅŸtirme Sınav (LYS) maratonu baÅŸlayacak.

-2014-LYS-4 (Sosyal Bilimler) 14 Haziran'da,

-LYS-1 (Matematik) 15 Haziran'da,

-LYS-5 (Yabancı Dil) 15 Haziran'da,

-LYS-2 (Fen Bilimleri) 21 Haziran'da,

-LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) ise 22 Haziran 2014'te yapılacak.

LYS GÖREVLENDÄ°RME SORGU Ä°ÇÄ°N TIKLAYIN

YükseköÄŸretime GeçiÅŸ Sınavı (YGS) sonuçlarına göre, sınava giren 1 milyon 950 bin 163 adaydan, 1 milyon 900 bin 92'sinin puanı hesaplandı. ÖSYM istatistiklerine göre, ÖSYS baÅŸvuran 2 milyon 86 bin 115 adayın, 78 bin 427'si sınavsız geçiÅŸe baÅŸvurdu.

Bu adayların 1 milyon 950 bin 163’ü sınava girerken, 57 bin 525’i sınava girmedi. Sınava giren adayların, 1 milyon 949 bin 737'sinin sınavı geçerli sayılırken, 426 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

LYS sınavı hakkında bilgiler

LYS 1 – MF (Matematik -Fen) Sayısal

-Matematik : 50 Soru, 75 dakika

-Geometri : 30 Soru, 45 dakika

-Analitik Geometri

Notlar:

1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdıiki test için ortak olacaktır.

3) Geometri testindeki sorularının 8 tanesi Analitik Geometri sorusu olacaktır.

LYS 2 – TM ( Türkçe – Matematik ) EÅŸit Ağırlık

-Fizik : 30 Soru, 45 dakika

-Kimya : 30 Soru, 45 dakika

-Biyoloji : 30 Soru, 45 dakika

Notlar:

1) Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrıSoru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.

LYS 3 – TS ( Türkçe – Sosyal ) Sözel

-Edebiyat: 56 Soru, 85 dakika

-Dil Anlatım

-CoÄŸrafya: 24 Soru, 35 dakika

Notlar:

1) Türk Dili ve Edebiyatı testi ile CoÄŸrafya-1 testi için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.

LYS 4 – TS ( Türkçe – Sosyal ) Sözel

-Tarih: 44 Soru, 65 dakika

-CoÄŸrafya-2 : 16 Soru, 25 dakika

-Felsefe Grubu: 30 Soru, 45 dakika

Notlar:

1) Tarih, CoÄŸrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdı üçtest için ortak olacaktır.

3) Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji, 10 da Mantık sorusu yer alacaktır.

LYS 5 – Dil – Yabancı Dil

-Yabancı Dil: 80 Soru, 120 dakika

Notlar:

1) Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.

2) Yabancı Dil testi için tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap Kağıdı kullanılacaktır.

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

Yer değiştirme esasları açıklandı (MEB)

Milli EÄŸitim Bakanlığınca (MEB), 2014 yılı öÄŸretmenlerin il içi isteÄŸe baÄŸlı yer deÄŸiÅŸtirme esasları açıklandı.Yer deÄŸiÅŸtirme esasları açıklandı

 

Ä°l içi yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri, 6 Mayıs 2010 tarihli MEB ÖÄŸretmenlerinin Atama ve Yer DeÄŸiÅŸtirme YönetmeliÄŸi hükümleri çerçevesinde yapılacak.

ÖÄŸretmenlerin il içi yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvuruları, 12-16 Mayıs tarihlerinde alınacak, atamalar 20-21 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak. Ataması yapılanların iliÅŸik kesme iÅŸlemleri ise 16 Haziran'dan itibaren baÅŸlatılacak.

Zorunlu çalışma yükümlülüÄŸünü tamamlayan, böyle bir yükümlülüÄŸü olmayan veya bundan muaf tutulanlar ile saÄŸlık ve eÅŸ durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüÄŸü ertelenecek öÄŸretmenlerden, 30 Eylül itibarıyla bulundukları eÄŸitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar il içinde yer deÄŸiÅŸikliÄŸi isteyebilecek.

Dördüncü, beÅŸinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öÄŸretmenlerden bulunduÄŸu eÄŸitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüÄŸü öngörülen eÄŸitim kurumlarına yer deÄŸiÅŸtirme isteÄŸinde bulunabilecek.

Ä°l içi yer deÄŸiÅŸikliÄŸine baÅŸvuracak öÄŸretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurularının son günü esas alınacak.

Norm kadro fazlası öÄŸretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eÄŸitim ve öÄŸretim yılından itibaren görevli olduÄŸu okulun dönüÅŸtürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında deÄŸiÅŸtirilen öÄŸretmenlerden, bulundukları eÄŸitim kurumunda en az üç yıllık çalışma ÅŸartı aranmayacak.

Üç yıllık sürenin hesabında öÄŸretmenin, kadrosunun bulunduÄŸu eÄŸitim kurumunda sözleÅŸmeli öÄŸretmen veya asker öÄŸretmen olarak geçirdiÄŸi süreler dahil, fiilen öÄŸretmen olarak geçirdiÄŸi ile diÄŸer eÄŸitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eÄŸitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiÄŸi süreler, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında il içinde veya iller arasında yer deÄŸiÅŸikliÄŸi yapıldıktan sonra farklı sebeplerle eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte deÄŸerlendirilecek.

BaÅŸvuru için görevlendirmelerin sona ermesi gerekecek

Bakanlık veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarında görevlendirilen öÄŸretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer deÄŸiÅŸtirme isteÄŸinde bulunamayacak. Ancak kadrolarının bulunduÄŸu eÄŸitim kurumuna dönen öÄŸretmenlerden burada en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer deÄŸiÅŸikliÄŸi isteÄŸinde bulunabilecek.

Elektronik ortamda alınacak baÅŸvurular, sırasıyla eÄŸitim kurumu müdürlüÄŸü, ilçe ve il milli eÄŸitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından kabul edilmeyen müracaatlar geçersiz sayılacak.

Ä°l içinde isteÄŸe baÄŸlı yer deÄŸiÅŸtiren öÄŸretmenler, aynı dönemde iller arasında isteÄŸe baÄŸlı yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurusunda bulunamayacak. Ancak bunlardan il içinde yer deÄŸiÅŸikliÄŸi yapıldıktan sonra özürleri oluÅŸanlar, yer deÄŸiÅŸikliÄŸi isteyebilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öÄŸretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceÄŸini belgelendirenler, diÄŸer ÅŸartları da taşımaları kaydıyla yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurusunda bulunabilecek. Yer deÄŸiÅŸikliÄŸi gerçekleÅŸtirilen öÄŸretmenlerden en geç 15 Eylül itibarıyla görevine baÅŸlamayanların atamaları il milli eÄŸitim müdürlüklerince iptal edilecek.

En çok 25 tercih yapılacak

ÖÄŸretmenler, il içi yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvurularında en çok 25 eÄŸitim kurumunu tercih edebilecek. Ä°l içi yer deÄŸiÅŸtirmeler, hizmet puanı fazla olandan baÅŸlamak üzere öÄŸretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanlarının eÅŸitliÄŸi halinde öncelik, öÄŸretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eÅŸitliÄŸin devamı halinde ise bilgisayar kurasına baÅŸvurulacak.

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

Vatandaş Banka Banka Dolaşıp Kullanmadığı Hesabını Arıyor (UNUTTUĞUM HESAP VAR MI?)

Kullanılmayan hesapların kapatılmaması halinde ücretlendirilecek olması panik yarattı. Oysa bankalar haber verip onay almadan ücret kesemiyor.VatandaÅŸ Banka Banka Dolaşıp Kullanmadığı Hesabını Arıyor

Bankaların kullanılmayan hesapların kapatılmaması halinde hesap iÅŸletim ücreti kesmeye baÅŸlayacak olması vatandaşı banka banka gezdirmeye baÅŸladı.

GeçmiÅŸte hesap açtırıp açtırmadığını hatırlamayan ya da bankanın kendisine ulaÅŸamadığını düÅŸünen vatandaÅŸların bankaya giderek kredi kartı, vadeli vadesiz hesabı olup olmadığını sorguluyor.

SÖZLEÅžME YÜRÜRLÜKTE

Bankalar BirliÄŸi, BDDK’nın da görüÅŸünü alarak geçen yıl “Bankalar ile Bireysel MüÅŸterileri Arasında Ä°mzalanacak SözleÅŸmelerin Åžekil ve Ä°çeriÄŸinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile SözleÅŸmelerin Uygulanacağı Ä°ÅŸlemlere Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar” hakkında tebliÄŸ yayımladı. TebliÄŸ 1 Eylül 2013’te yürürlüÄŸe girdi.

180 GÜN HAREKETSÄ°Z

TebliÄŸe göre kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplar hareketsiz hesap kabul edilecek.

Bu hesaplardan ücret alınmadan önce müÅŸteriye 30 gün içinde haber verilecek. Haber verildikten sonra müÅŸteri isterse hesabı kapatabilecek. Bankalar BirliÄŸi’nden 10 Nisan’da yapılan açıklamada düzenlemenin, müÅŸterilerin haberdar olmadıkları hesaplarından ücret alınmasını önlemeyi amaçladığına dikkat çekilmiÅŸti.

GÜNCEL ADRES VE TELEFON YOKSA NE OLACAÄžI BELÄ°RSÄ°Z

180 günlük süre mart başında bitti. Bazı bankalar müÅŸterilerine mesaj gönder-meye baÅŸladı. Her müÅŸterinin ayrı hesabı olduÄŸu için bankalara baÅŸvurmak için tarih ÅŸartı yok.

Bankalar müÅŸterilerini kullanılmayan hesaplar konusunda her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı olmak üzere yazılı veya müÅŸteri ÅŸifresi girmek ya da kimlik doÄŸrulamak suretiyle kullanılan elektronik ortam, e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj yoluyla yapmak zorunda. Ancak güncel adres bilgisi yoksa ya da cep telefon numarası deÄŸiÅŸmiÅŸse ne olacağı belirsiz.

HESAP NASIL KAPATILABÄ°LÄ°R?

Banka hesapları bankaların internet ÅŸubeleri, ATM’ler, ÅŸubeler ve çaÄŸrı merkezleri aracılığıyla kapatılabiliyor.

Kapatılmak istenen hesaba baÄŸlı otomatik fatura ödemeleri veya sigorta talimatları bulunması durumunda öncelikle bunların iptal edilmesi gerekiyor

. Hesapta bakiye bulunması durumunda ise, bu para nakit çekilebiliyor ya da aynı bankadaki baÅŸka bir hesaba veya baÅŸka bankadaki bir hesaba transfer edilebiliyor.

UNUTTUÄžUM HESAP VAR MI?

Türkiye Bankalar BirliÄŸi’nin internet sitesinde “zamanaşımı” sorgusu (http://www.zamanasimi.org/tbb) yapılabiliyor.

31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek bu sorgulamada 10 yıllık zaman aşımına uÄŸrayacak hesaplar görülebiliyor. Ancak hesaplarda para varsa görülebiliyor. EÄŸer hesapta para yoksa yine hesap görüntülenemiyor.

UNUTTUÄžUNUZ HESAP OLUP OLMADIÄžINI SORGULAMAK Ä°ÇÄ°N TIKLAYIN

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+

Resmi tatilde çalışanlara çifte maaş! ( kamu haber )

Resmi tatillerde çalışan iÅŸçiler, memurlar ve çalışanlar ne kadar ücret alır? Resmi tatillerdede çalışanlar nasıl çifte maaÅŸ alırlar?Resmi tatilde çalışanlara çifte maaÅŸ!

Yeni yıla girilirken ilk yapılan iÅŸlerden biri, o yıl resmi tatillerin hangi günlere geldiÄŸini kontrol etmektir. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi tek resmi tatil günlerinin pazartesi veya cumaya, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi uzun tatillerin ise hafta ortasına gelmesi ve 10 günlük tatillere uzaması dileÄŸiyle takvimlere defalarca bakılır.

TATÄ°LDE ÇALIÅžANA ÇÄ°FT MAAÅž

Özel sektörde özellikle böyle günler daha yoÄŸun çalışılan günlerdir. Böyle günlerde çalışmak için muvafakati alınmış çalışanlar, çalışmaları karşılığı günlük ücretlerini aldıkları gibi, bir de resmi tatil gününde çalışmış olmaları karşılığı bir tam gün ücreti elde ederler.

Yani resmi tatil gününde çalışan bir iÅŸçi 2 günlük ücretine hak kazanır.

MUVAFAKAT ÅžART

Ancak resmi tatil günlerinde iÅŸçinin muvafakati alınmadan çalıştırılması söz konusu olamıyor. Ä°ÅŸçinin bu konuya rıza gösterdiÄŸine dair muvafakat her yıl başında alınmalıdır.

Ä°KÄ° AYDA TAMAMLAMAK ZORUNDA

Resmi tatillerden önce veya sonra iÅŸveren iÅŸyerini tatil ederse, çalışanlar tatil edilen çalışma süresini telafi çalışması olarak tamamlar.

ÖrneÄŸin, haftanın beÅŸ günü günlük 9 saat çalışılan bir iÅŸyerini, 23 Nisan sonrası perÅŸembe ve cuma gününü tatil eden iÅŸveren, çalışanlardan 2 günün karşılığı olarak çalışmaları gereken 18 saati, 2 ay içinde telafi çalışması ile kapatmalarını isteyebilir.

GÜNDE EN FAZLA 3 SAATE Ä°ZÄ°N VAR

Telafi çalışması günde 3 saatten fazla olamaz. DiÄŸer yandan telafi çalışması günlük azami çalışma süresi olan 11 saati de geçemez. Yani verdiÄŸimiz örnekte toplam 18 saatlik süreyi telafi edecek iÅŸçiler, bu süreleri günde en fazla 2 saat daha fazla çalışarak telafi etmek durumundalar. Çünkü bu iÅŸyerinde günlük çalışma süresi 9 saattir.

TATÄ°L GÜNLERÄ°NDE TELAFÄ° OLMAZ

Telafi çalışması, iÅŸyerinin normal çalışma süresine dönmesinin ardından en geç 2 ay içerisinde yapılmalıdır. Ä°ki ay içerisinde yaptırılmayan telafi çalışması, iÅŸçilere daha sonra yaptırılamaz. DiÄŸer yandan tatil günlerinde de telafi çalışması yaptırılamaz.

UYMAYAN ÇALIÅžAN BAÅžINA 246 TL ÖDÜYOR

23 Nisan örneÄŸinde olduÄŸu gibi, iÅŸveren perÅŸembe ve cuma iÅŸyerini tatil ettiÄŸinde iÅŸçilerin bu karara uymaları gerekiyor. Ancak iÅŸçiler telafi çalışmasının en geç 2 ay içerisinde yapılmaması halinde veya tatil günlerine telafi çalışması yaptırılmak istenmesi halinde telafi çalışması yapmaktan kaçınabilir.

Telafi çalışmasını iki ay içerisinde yaptırmayan, telafi çalışmasını tatil günlerinde yaptıran, günde 3 saatten daha fazla telafi çalışması yaptıran iÅŸveren bu hükümlere uymadan telafi çalıştırması yaptırdığı her bir iÅŸçi için 246 TL idari para cezası ödemek zorunda kalmakta

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+